پژوهشگاه زلزله شناسی

بازدید از پژوهشگاه زلزله شناسی روز دوشنبه 12 آذر ماه 97

یک اردوی علمی – پژوهشی به  پژوهشگاه زلزله شناسی ویژه ششمی ها …

اتاق اول

فرزندانمان با چگونگی پیدایش زلزله انواع موج ها و نحوه انتشار آنها و ارتعاش آشنا شدند و روی مانیتور ایستگاه های ثبت زلزله را دیدند و موج های طولی و عرضی را مشاهده کردند.

نحوه محاسبه کانون زمین لرزه و محاسبه بزرگی و شدت زلزله ، فرق بین مقیاس مرکالی و ریشتر را متوجه شدند.

همان لحظه سه نقطه کشور ثبت زلزله بود که کوتاه ترین آن یک ثانیه بود و کسی آن را احساس نمی کرد و فقط ایستگاه ماکو آن را حس کرد

اتاق دوم

با نظریه انشقاق قاره ها و لایه های زمین  و اقدامات قبل و بعد و هنگام وقوع زمین لرزه  آشنا شدند.

اتاق سوم آزمایشگاه خاک

بچه ها با انواع خاک ها آشنا شدند و خاک ها را از نظر فیزیکی و شیمیایی بررسی کردند و شبیه سازی زلزله در سه جهت انجام شد

علت نشست ساختمان ها و ترک ساختمان ها و چگالی انواع خاک  را متوجه شدند.

اتاق چهارم آزمایشگاه سازه

در این آزمایشگاه بچه ها با نحوه محاسبات سازه های بتنی و فلزی و تست مقاومت مصالح آشنا شدند.