پیرابین

آخرین ویکی های همین انجمن

پیرابین چیست و چه کاربردی دارد؟

پیرابین ابزاری است برای دیدن اشیایی که بالاتر از سطح چشم بیننده اند.( برای نمونه در زیر دریایی ها) پیرابین در تانک ها هم استفاده می شود.

چرا در زیر دریایی ها از پیرابین استفاده می کنند؟

پیرابین

پیرابین

زیرا معمولا برای جنگ ها و جاسوسی ها از زیر دریایی ها استفاده می کنند و آن ها هم باید از زیر آب سطح آب را ببینند، اما آن ها نباید معلوم شوند برای همین از پریسکوپ در زیر دریایی ها هم استفاده می شود.

چرا در سنگرها از پریسکوپ استفاده می کنیم؟

چون اگر رزمندگان سر خود را بیرون از سنگر ببرند، امکان این که دشمن به طرف آن ها تیری پرتاب کند است، اما آن ها می توانند سالم بمانند و در ضمن می توانند حرکات دشمن را زیر نظر بگیرند.

یکی دیگر از کاربردهای پریسکوپ:

کودکی خردسال در خانه تنها است، وقتی کسی در می زند او سعی می کند از چشمی درب آن کس را ببیند که بداند باید در را باز کند یا نه.

او می تواند از پیرابین استفاده کند و از چشمی درب پشت در را ببیند.

خلاصه:

دستگاه پریسکوپ اسبابی برای دیدن اشیایی که بالای سطح دید چشم ناظر هستند، یا چنان قرار گرفته باشند که چیزی مانع دید مستقیم آن ها ست. پیرابین اساسا تشکیل یافته است از یک لوله ی دراز که در هر یک از دو سر کلی آن منشوری راست گوشه چنان قرار داده شده است که نور در اثر تابش کلی و درونی از روی وجه بزرگ تر آن ها با زاویه ی 90 درجه هر منشور منحرف می شود، بنابراین نور از شی مورد نظر در راستای موازی با راستای اولیه( تابش از) شی ولی پایین تر، وارد چشم ناظر می شود.

محققان:

ثنا غروی، نیکی محمد زاده، آوین خلیلی