پیش ثبت نام

فرم پیش ثبت نام دبستان نونا
1 مشخصات نو آموز/دانش آموز
2 مشخصات پدر
3 مشخصات مادر
  • مشخصات دانش آموز

    لطفا مشخصات نو آموز/دانش آموز را به صورت کامل وارد نمایید.
  • لطفا کدملی را با اعداد انگلیسی وارد نمایید
  • لطفا پایه ای که میخواهید فرزند خود را در آن پیش ثبت نام کنید انتخاب نمایید.