شعار پیش دبستان: بازی، شادی، آموزش

کودکی، اولین و مهم ترین دوره ی زندگی آدمی است. در این دوره کودک برای نخستین بار با طبیعت رابطه برقرار می کند، روابط اجتماعی خود را بنا می نهد و به مفهومی از خود دست می یابد.

از آن جا که در دوره ی پیش دبستان، ساختار شخصیتی و رفتاری انسان بنیان گذاشته می شود، توجه به این دوره از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این دوران سرنوشت ساز از سن 3تا6سالگی می باشد.

پیش دبستان نونا با بهره گیری از بازی های فکری روز و آموزش مهارت های زندگی و همچنین فعالیت های گروهی در کنار آموزش های خلاقیت، دینی و مذهبی، ورزشی و مهارت های حرکتی سعی داشته با فراهم کردن بستری مناسب، این دوره ی حساس را برای نوآموزان به فضایی شاد و در عین حال آموزنده تبدیل کند. در دوره ی پیش دبستان، کودکان با یادگیری قوانین پایه ی کلاسی برای شروع دوره ی دبستان آماده می شوند و با تمرین مهارت هایی مانند انجام کارهای شخصی به صورت بازی و کارگروهی و تعامل با همسالان خود این قوانین را درذهنشان تثبیت می نمایند.