شعار کلاس چهارم: یاد بگیریم تا بهتر زندگی کنیم

درس ریاضی:
درس ریاضی در کلاس چهارم توسط معلم، تدریس می شود و دانش آموزان با طرح سوال، معلم را در تدریس یاری می کنند. سپس تمرین ها در منزل حل شده و روز بعد توسط دانش آموزان در کلاس حل و کنترل می شود.
برای درس هندسه از دست ورزی و ترسیم اشکال به صورت عملی و کمک آموزشی و کاغذ و قیچی استفاده می شود.
درس علوم:
درس علوم کاملا به صورت دو طرفه یعنی با همکاری معلم و دانش آموز تدریس می شود. تمام آزمایشات در آزمایشگاه انجام شده و گزارش آن به مسئول آزمایشگاه تحویل داده می شود. دانش آموزان در گروه های خود با استفاده از امکانات آزمایشگاه و با طرح پرسش، کارهای آزمایشگاهی خود را انجام می دادند. یکی از اهداف مهم ما در کلاس علوم این بود که دانش آموزان کارگروهی را بیاموزند که به این مهم دست پیدا کردیم.
درس هدیه های آسمانی و اجتماعی:
این دو درس توسط خود گروه های دانش آموزی تدریس می شود و معلم نقش راهنما و تکمیل کننده ی تدریس را بر عهده دارد.
درس خوانداری:
این درس توسط دانش آموزان خوانده شده و سپس به صورت مسابقه، روان خوانی می شود.
مترادف ها، متضادها، هم خانواده ها و… با کمک معلم و دانش آموزان پاسخ داده می شود.
درس نوشتاری:
درس های کتاب نوشتاری در کلاس و توسط دانش آموزان انجام شده و سپس بررسی می شود.
ارزیابی دانش آموزان در طول سال و به صورت مستمر انجام می گرفت و کارنامه ها، ماهیانه به دست اولیا می رسد.
دانش آموزان دارای دفتر یادداشت روزانه هستند که هر روز توسط معلم مربوطه بررسی شده و موارد نقص تکلیف و… به اطلاع اولیا می رسد.