موفقیت دانش آموزان عزیز پایه ششم را در کسب رتبه ی برتر مسابقات طرح جابربن حیان تبریک عرض میکنیم .

مدیریت و پرسنل دبستان نونامسابقات جابر بن حیان