اردوی درون مدرسه ای حیات وحشاردوی درون مدرسه ای حیات وحش، با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان عزیز با حیوانات در دبستان نونا برگزار شد.

در این اردو دانش آموزان همه ی مقاطع، آموزش عینی و آشنایی با مهره داران و بی مهرگان را تجربه و مشاهده کردند. در این آموزش علاوه بر یادگیری مشخصات مهره داران و بی مهرگان، دانش آموزان توانستند زبری، صافی و سخت بودن سطح پوست و بدن جانوران را با لمس کردن تجربه کنند. گزارش تصویری از این اردوی هیجان انگیز را در تصاویر زیر مشاهده نمایید.