دوره ی اول ابتدایی شامل پایه های اول تا سوم و کلاس پیش دبستان( به صورت مجزا) می باشد.
این مقطع آموزشی زیر بنای آموزش های بالاتر است، لذا از حساسیت و جدیت زیادی برخوردار می باشد.
در این دوره سعی می شود، دانش آموزان با مهارت های اولیه ی علمی، پرورشی و ورزشی آشنا گردند.
با نهادینه شدن این آموزش های اولیه دانش آموزان برای ورود به دوره ی دوم ابتدایی آمادگی های لازم را به دست می آورند.

خ مثل خانه ، تدریس حرف خ در پایه اول دبستان

دختران عزیز پایه سوم در سال تحصیلی 1400-1401

ژ مثل ژله ، تدریس حرف ژ در پایه اول دبستان

نمونه هایی از کار های هنری-علمی دانش آموزان پایه سوم

ل مثل سبیل ، تدریس حرف لام در پایه اول

همکاری در منزل دوم

همکاری در منزل دانش آموزان پایه دوم