دوره ی اول ابتدایی شامل پایه های اول تا سوم و کلاس پیش دبستان( به صورت مجزا) می باشد.
این مقطع آموزشی زیر بنای آموزش های بالاتر است، لذا از حساسیت و جدیت زیادی برخوردار می باشد.
در این دوره سعی می شود، دانش آموزان با مهارت های اولیه ی علمی، پرورشی و ورزشی آشنا گردند.
با نهادینه شدن این آموزش های اولیه دانش آموزان برای ورود به دوره ی دوم ابتدایی آمادگی های لازم را به دست می آورند.

جشن یلدا پایه سوم

جشن یلدا در پایه سوم دبستان نونا

جشن یلدا پایه دوم

جشن یلدا در پایه دوم دبستان نونا

جشن یلدا کلاس اول

جشن یلدا در پایه اول دبستان نونا