خ مثل خانه ، تدریس حرف خ در پایه اول دبستان

ژ مثل ژله ، تدریس حرف ژ در پایه اول دبستان

ل مثل سبیل ، تدریس حرف لام در پایه اول

ذ مثل ذرت

ذ مثل ذرت ، تدریس حرف ذ در پایه اول

حفاظت شده: ریاضی

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

حفاظت شده: فارسی

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

حفاظت شده: علوم

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: