کلیه فعالیت های مرتبط با گروه ادبیات و مشاعره

حفظ سوره های کوچک قرآن

حفظ سوره های کوچک همراه با ترجمه به صورت شعر