کلیه فعالیت های مرتبط با گروه زیست شناسی

ارائه-الگو-جهت-اسکان-موقت-بازماندگان-زلزله

ارائه الگو جهت اسکان موقت بازماندگان زلزله

مواد و روشهای کار

این مطالعه به از نوع کاربردي است و در آن از روش تحلیلی استفاده شده است .به منظور جمع آوري اطلاعات از روشهاي مختلف کتابخانه اي و مطالعات میدانی از طریق انجام مشاهده تصاویر واقعی از نحوه زندگی زلزله زدگان پس از حادثه بهره گرفته شده است.
پس از جمع آورى داده ها و رسیدن به معیارهاى طراحى، جستجو براي گردآوري ایده ها و الگوهاي مناسب با هدف تحقیق انجام شد و طرح هاى اولیه به همراه مدل هاى مطالعاتى با مقیاس کوچک، مورد بررسى و اصلاح قرار گرفتند.
در بخش عملی کار جهت ساخت مدلهاي مطالعاتی، از انواع مقواها و فومها، چسب، خط کش و ابزارهاي ساخت ماکت استفاده شده و اعضاي گروه تجربه یک کار مشترك ماکتسازي بسیار ساده را بدست آوردند.

 

شرح نمایش علمی

بازماندگان سوانح طبیعى نیازمند آرامش روانى از طریق تامین سرپناه سریع در کوتاه ترین زمان ممکن هستند. در اکثر مواقع، چادرهاى امداد براى زندگى طولانى مدت مناسب نبوده و با نیازهاى کاربران مطابقت لازم را ندارد. به طور معمول پس از وقوع یک حادثه طبیعى در ابعاد گسترده و با عمق زیاد، مناطق مسکونى به نوعى غیرقابل استفاده می شود، به همین دلیل اولین موضوعى که تاحدى در افراد آسیب دیده ایجاد امنیت و آرامش می نماید، داشتن سرپناه مناسب و جمع شدن خانواده است. پس از هر سانحه با خسارات و صدماتی که به زیستگاه هاي دائمی وارد می آید مردم سرپناه و مسکن خود را از دست می دهند و از آنجا که ساخت مسکن دائم براي بازماندگان نیاز به صرف وقت و هزینه زیادي دارد که در مدت زمان محدود و کوتاه مقدور نمی باشد، اسکان موقت، جایگاه خاصی می یابد.

به این ترتیب، اسکان موقت باید به گونه اي الگوسازي شود که پس از پایان بازسازي نیز قابل استفاده باشد. مشارکت مردم در ساخت سرپناه موقت باعث رضایتمندي بیشتر آنها از سرپناه می شود.
هدف پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل مسکن موقت آسیب دیدگان پس از زلزله به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف آن در مسیر بهینه سازي و ارائۀ راهکارهاي بهبود آن متناسب با نیاز آسیب دیدگان است که در نهایت با ارائه الگوي مناسب به سرانجام می رسد.
به این منظور، سیاست کلی در اسکان موقت و نحوه اقدام مردم پس از گذشت مدت کوتاهی از زلزله، استقرار در محل بناهاي مسکونی قبلی بوده است. راهگار و الگوي ارایه شده با این پیش فرض، به نحوي ارایه شده است که در مقابل پس لرزه ها مقاوم بوده و تولید انبوه آن در حداقل زمان امکان پذیر باشد و نیز امکان مشارکت مردمی در برپایی سازه ها وجود دارد و زمان اسکان را به حداقل می رساند.

 

ارزیابی طرح ها و ارتقاء الگوی برتر

براساس مدلهاى ارایه شده در مقیاس کوچک براىهر چهار ایده، نقاط ضعف و قوتى مطرح شد .طرح یک، به دلیل عدم وجود مکانیزم سریع در نصب، مشابه کانکسهاى موجود عمل می کند و مدت زمان زیادى صرف برپایى می شود. طرح چهار به دلیل استفاده از فرمهاى منحنى و چیدمان زیبا الگوي خوبی است ولی عدم امکان مکانیزم سریع در آن، باعث رد شدن آن می گردد .طرح دو به نسبت دو طرح دیگر به دلیل استفاده از فرمهاى ساده و سازه چند منظوره و سهولت در ساخت و حمل و نیز سادگی امتیاز بیشترى کسب می کند ولی نصب آن زمان بر می باشد. در نهایت طرح سوم به علت سادگی و استفاده از مکانیزم ساده لولایی و تاشونده، از نظر گروه الگوي مناسب تري براي معیارهاي تدوین شده، تشخیص داده شده و نتیجه حاصل ارتقاء الگوي منتخب معیارهاى طراحى و نقاط قوت دو طرح دیگر شامل صفحات سازه اي و سیستم لولایی است.

 

نتیجه گیری

براساس مشاهدات و مطالعات نظري، روشهاي موجود پاسخگوى نیازهاى بازماندگان سانحه نمی باشد و متناسب با فرهنگ و نیازهاى آنها طراحى نشده است. در خصوص مشکلات اسکانهاى موجود از جمله نداشتن حریم خصوصى، سرما و گرماى آزاردهنده و ابعاد نامناسب و غیراستاندارد چادرها و همچنین کانکسهاى موجود، راهکارهایى ارائه گردید. اسکانهاى موقت که شامل کانکسهاى پیچ و مهره اى موجود هستند و مرحله بعد از چادرهاى امداد می باشند، قابلیت نصب سریع را ندارند و وزن زیادى را به دلیل سازه خود دارند. علاوه بر این به دلیل عدم وجود مکانیزم تاشو، در مواقع انباردارى و حمل، مشکلاتی را ایجاد می کنند.
نتایج عملی حاصل از مطالعه ایده هاي مختلف نشان می دهد، به کاربردن معیارهاى طراحى می تواند زمینه ساز طراحى سکونتگاههایی با کارایى بالاتر شود.
مجموع نتایج نهایی این پژوهش در قالب ماکت یک الگوي جدید ارائه گردید.

بر اساس نتایج تحقیق، به طور خلاصه، معیارهاي طراحی براي تهیه الگوي اسکان موقت
(به ترتیب اهمیت) عبارتند از:
1. سریع الاحداث بودن سازه
2. هزینه هاي تولید (سهولت ساخت )
3. استفاده از اتصالات یکسان و عدم نیاز به مونتاژ قطعات در محل نصب
4. استفاده از حداکثر فضاي داخل) رویکرد تعریف فضا براي رسیدن به سازه
5. در نظر گرفتن اقلیم هاي متفاوت ایران در سازه سکونتگاه
6. قابلیت تقسیم فضایی و ازدیاد براي خانوار هاي با جمعیت مختلف
7. استفاده از مواد عایق و مناسب در برابر تغییرات دما
8. در نظرگرفتن امکانات تاسیساتی براي هر خانوار براى اسکان یکساله
9. امکان وجود حریم خصوصی
10 . توجه به نیازهاي افراد کم توان، کهنسال و معلول جسمی

 

محققان

آوا اخگر، یکتا رادطاهري، گلناز صادقی، یاس دائی غفار، سوفیا حیدري منش

 

آتش-سرخ

آتش سرخ

عنوان تحقیق:

آتش سرخ

کوه آتشفشان چیست؟:

آتشفشان ها کوه هایی هستند که دهانه ای دارند. دهانه ی این کوه ها حدود 1700 متر ارتفاع دارد. از این دهانه، آتش همراه با سنگ های آذرین فوران می کنند.

این کوه ها ماده ای در زیر خاک دارند که وقتی کوه آتش فشان شروع به فوران می کند همراه با آتش و سنگ های آذرین به بیرون پرتاب می شوند.

هر آتشفشان سه قسمت اصلی دارد:

دهانه که نوک آتشفشان است.

اتاقک مواد مذاب و داغ آتش فشان که محلیست برای جمع شدن مواد مذاب قبل از فوران

گونه های آتش فشان ها:

آتشفشان های نقطه ای که مواد گداخته از یک محل بیرون می آید( آتش فشان نوع مرکزی)

آتش فشان های شکافی یا خطی که فوران آن در امتداد یک شکاف صورت می گیرد.

گونه های آتشفشان ها:

نوع ماگمای درون زمین می تواند آتشفشان های متفاوت ایجاد کند. اگر ماگما کاملا رقیق باشد، گاز درون آن به آسانی رها می شود و در نتیجه انفجاری صورت نمی گیرد. به این ترتیب، ماگما فقط از کوه بیرون می آید و در کناره ها جریان می یابد؛ مثل آتش فشان هایی در هاوایی و کوه” اتنا”  . اگر ماگما غلیظ و چسبناک باشد، گاز درونش به آسانی رها نمی شود، در نتیجه انفجار صورت می گیرد.

اهمیت علم آتش فشان شناسی:

از نظر اقتصادی:

استفاده از انرژی گرمایی و انرژی گازهای فومرولی در گردش توربین و به دست آوردن مواد شیمیایی با ارزش که امروزه در ایتالیا، زلاندنو، ژاپن و ایسلند اهمیت پیدا کرده است و در کشور ما نیز اخیرا برای استفاده از نیروی حرارتی زمین( انرژی ژئوترمال) حفاری هایی انجام شده است.

رابطه ی آتش فشان شناسی با سایر علوم زمینی:

ژئوفیزیک: برای اثبات آگاهی از کانون درونی آتش فشان ها و پیشگویی شکل و محل و موقعیت آن.

ژئوشیمی: تعیین دقیق عناصر که به صورت مواد جامد، مایع و گاز از آتش فشان خارج می شوند.

ترمودینامیک: برای فهم و ارزیابی نیروی حرارتی آتش فشان و انرژی حاصله از آن و رابطه ی تشکیل مواد گداخته با حرارت و فشار و همچنین انجماد آن.

سنگ شناسی: جهت اطلاع از اختصاصات گدازه و شناسایی دقیق سنگ های آتش فشانی.

رسوب شناسی: پراکندگی و نحوه ی انتشار مواد جامد آتش فشانی در دریاها و خشکی ها که به صورت خاکستر، توف، برش و… ته نشین می شوند.

محققان:

هدی فردمنوچهری، هلیا بانکی، دینا صمیمی

مریخ فراموش شده

مریخ فراموش شده

عنوان تحقیق:

مریخ فراموش شده

توضیحات:

مریخ یا بهرام چهارمین سیاره در سامانه ی خورشیدی است. مریخ در مداری طولانی تر و با سرعتی کم تر از زمین به دور خورشید می چرخد. نوری که از خورشید به مریخ می رسد نصف نوری است که زمین دریافت می کند، اما روز مریخی چهل دقیقه طولانی تر از روز زمینی است. امکان رشد گیاهان در شرایط گلخانه ای در مریخ وجود دارد. در سیاره ی مریخ فصل های سال وجود دارد، اما هر سال بهرامی دو برابر سال زمینی به درازا می کشد. جو بهرام سرخ فام است و در آسمان شب از زمین نیز سرخی آن دیده می شود.

خاک مریخ:

خاک مریخ دارای مواد منیزیوم، سدیم، پتاسیم و کلر که همه ی آن ها برای زیست موجودات ضروری است، می باشد. پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که خاک بهرام برای رشد گیاهانی چون مارچوبه مناسب است.

جو بهرام:

در جو بهرام، 95 درصد کربن دی اکسید، 3 درصد نیتروژن، 1.6 درصد آرگون و فقط مقدار ناچیز اکسیژن و آب وجود دارد.

اسکان بشر:

وجود آب در این سیاره باعث شده تا بتوان آن را قابل زیست ترین مکان خارج از کره ی زمین در منظومه ی شمسی دانست. مریخ با جو رقیقی که دارد، امکان بیش تری برای میزبانی از انسان و دیگر گونه های زیستی را فراهم می کند اما چون پرهزینه است و مخاطراتی چون فرود در مناطق با جاذبه ی سنگین، معروف به چاه های گرانشی را هم در خود دارند.

چرا دانشمندان با توجه به مشکلات موجود به فکر زندگی بر روی مریخ افتاده اند:

از مهم ترین دلایلی که برای حیات در این سیاره وجود دارد، اتمسفر موجود در آن است و همچنین وجود اکسیژن در این سیاره، در واقع شرایطی نزدیک به زمین را دارد، اما نکته ی دیگری که بسیار مهم است وجود لایه های یخ در زیر سطح این سیاره است همان طور که در شکل دیده می شود، پس می توان از مریخ، آب که مایه ی حیات است را استخراج کرد. در آن جا نیروی  جاذبه وجود دارد. البته پیش بینی شده است که 60 سال طول می کشد تا دقیقا متوجه شویم که چه قسمت هایی از مریخ برای زندگی مناسب است. پس باید یک نسل انسان محقق در آن جا زندگی کنند تا ببینند که شرایط در آن جا چگونه است. این یک تجربه ی تازه برای همه ی ما انسان ها خواهد بود و باید ببینیم که چه اتفاقی می افتد. این که روزی همه بتوانند در کنار هم برای ساختن یک سیاره ی جدید برای سکونت کار کنند بهترین خبری است که می توانیم بشنویم. امیدوارم ما ایرانی ها از نخستین کسانی باشیم که به سفر مریخ می رویم.

نام محققان:

نیلوفر محمد زاده، هلیا نیک زینت