سخنان پند آموز

از خانم غنچه ی عزیز ممنونم از بابت سخنان زیبا و پندآموزتان و از اینکه همیشه ما را یاری می کردین تا به سوی موفقیت برسیم.