پرورش ‌و تفکر فرزندان

ضمن تشکر از خانم غنچه عزیز و دلسوز که مثل همیشه ما از صحبت های دلنشین وآموزنده ایشان بهره بردیم واقعا مجموعه نونا با توجه به اینکه در مورد آموزش فرزندانمان توجه زیادی دارند در مورد پرورش ‌و تفکر آنها نیز سهم بسیاری ایفا کردند در پناه خداوند متعال شاد وپیروز و سربلند باشید